ر ی د م ا ن

 

یکشنبه - دفتر - 17:47 - 11/7/89

 

ر ی د م ا ن

 

خوردی ؟

نوش جونت !

حالا دور دهنتو پاک کن !

 

فکر کردی جوابت رو نمی دادم عرضه شو نداشتم یا دهن به دهن تو گذاشتن کار خیلی سختی بود ؟

شأن من نیست بخوام یکی مثل تو رو آدم حساب کرده باشم حتی بهش " ب ر ی ن م "  !

 

ولی دیدی که !

بعد از اون همه به زعم خودت متلکی که بارمون کردی ، یک جمله برات پیغام دادم که حالا اگه تأییدش کرده باشی " ر ی د ی "  به خودت و اگرم ردش کرده باشی بازم " ر ی د ی " به خودت !

می بینی که ..

اگه بخوام بدجوری منم می تونم !

خودتم کشته باشی ، من آدم حسابت نمی کنم حتی بهت " ر ی د ه " باشم هم !

فکرشو بکن اگه بخوای جوابم رو داده باشی چی می خوای بگی ؟

که نه ؟ لیاقتش رو داری من " ر ی د ه " باشم بهت ؟

که ..

 

بی خیال !

این دفعه رو دور دهنت رو پاک کن عجالتا ً شاید بعدها نظرم برگشت ..

 

پ . ن :

بازم یه گلاب به روتون بدهکار همه شدیم ها ..

تقصیر این سلیطه ی پاچه پاره ی گیس بریده ، دختر دایی عزیزمان شد !

والا اینقدرها هم بی ادب نمی باشیم !  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید