ب ر ا د ر م

 

22:57 - خانه - سه شنبه - 6/7/89

 

ب ر ا د ر م

 

می شدم سفیر صلحشون وقتی دعواشون می شد و قهر بودن با هم ؛ تا اونوقت از حرص الهه جون ، زنگ زده باشه روی گوشی من ساها تا دق داده باشه الی رو !

اگر هم خیلی دلش واسه الی تنگ می شد ، ازم آخرش هم حال " خانوم ایکس " رو می پرسید تا بهش گفته باشم خوبه تا الی هم زده باشه به رگ بی خیالی و به روی خودش هیچ نیاورده باشه ...

 

وقتایی هم که آشتی بودن و من رو تحویل نمی گرفتن ، اینقدر اذیت می کردم و شیطنت ، تا آخرش الی گوشی را داده باشه به من و ما هم 5 دقیقه حرف زده باشیم با هم !

ما برادر نداشتیم ، اون خواهر !

 

دو روزه نیگای الی که می کنی ، ته چشاش پره از اشک .. تا به روی خودش نیاورده باشه که خبر داره ساها دیگه کم کم باید آماده شده باشه واسه شیمی درمانی .. تا رفته باشه یه گوشه ی دنج و خلوت و نشسته باشه از نو ، یک دل سیر بارانی شده باشه ...

و من ..

حیرون مونده باشم این وسط که چیکارباید کرده باشم !

هنوز نشده دست پام رو جمع کرده باشم که !

از شوکش هنوز در نیامده ام !

منتظرم الی گفته باشه بهم که قهر کرده با ساها چون باهاش از این شوخی های بی مزه کرده !

هیچی به ذهنم نمی رسه ... هنگ کامل !

 

ولی باید زودتر دست پام رو جمع کرده کنم تا بهش گفته باشم هیچ نترسیده باشه و قوی باشه و شجاع ...

باید بهش گفته باشم چقدر مطمئنم که خواهد توانست سخت تر از این را هم پشت سر گذاشته باشد ..

این را هم باید بداند که بی هیچ منتی هر وقت که خواسته باشد ، کنارش خواهم بود ...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید