CD

 

18:55 - پنج شنبه - 9/2/89 - خانه

 

CD  

 

 

عاقبت هم نشد فهمیده باشی که جایگاهی که ایستاده ایم ، مناسبتی ندارد با اینکه من برایت سی دی شو جدید آورده باشم !

می ترسیدم باب سی دی بردن و آوردن ، ختم شده باشد به جاهای باریک ! آن طور دیگر آب ریخته را نمی شد جمع کرد !

 

نشسته بودیم توی پارک هنرمندان !

آخرین بار که بحث سی دی را پیش کشیده بودی ، دیگر از رو رفتم ! گفته بودی مگر می شود چهار تا خواهر توی یک خانه شوهای جدید را نداشته باشند توی کامپیوترشان ؟

حرفی بود !

 

سی دی ها را که گرفتی ، چشمهایت برق زده بود ولی حواست نبود که برق چشم های من را هم دیده باشی !

پشیمان شده بودم ! تا سر جمهوری هم آمدم باهات ، زورم نرسید ولی پس گرفته باشمشان ! گفتم پس بده شان .. گفتی نه .. می بری و می آوری دیگر ..

جهنم ! خودت خواسته بودی دیگر !

 

بعد از افطار که زنگ زدم بهت ، مثل سگ بودی .. می دانستم ! ولی حقت بود !

صدایم طعم پوزخند داشت ولی تو ؟

ناراحت بودی و عصبانی !

دیوونه !

مجبور بودی حالا دم اذان رفته باشی نگاه کرده باشی شان ؟ حالا حتما ً روزه ا ت را باید با صدای هنگامه و افشین باز کرده باشی ؟

 

موقع پس گرفتن سی دی ها ، جرأت نمی کردم توی صورتت نگاه کرده باشم که !

همچی بود قیافه ات که ..

حالا مگر می شکستند لعنتی ها ؟

دستم زخم شد ولی شکستمشان ! خوردشان کردم ! خورد ِ خورد !

 

نگاهم می کردی .. آرام بودی ! لابد فکر می کردی برده ای !

لابد فکر می کردی به خاطر تو است که ناراحت شده ام ! عصبانی شده ام !

وقتی رفتم و شکسته های سی دی را ریختم توی سطل و برگشتم ، گفتی کاش دیگه نمی شکستی شان خانوم " م " !

حتی نگاهت هم نکردم ! هیچی نگفتم و رفتیم سر کلاس ..

 

دیگه چیزی نگفتی که .. می دانستی وقتی آن جور عصبانی ام ، بهتر است دیگر چیزی نگفته باشی !

فکر می کردی به خاطر تو عصبانی شده ام ؟

احمق !

 

ترسیده بودم ! نتونستی فهمیده باشی ؟

می خواستم هر چه زودتر آن سی دی های لعنتی را ازت پس گرفته باشم !

عصبانی بودم از دست خودم که حماقتی بود که نباید می کردم !

 

دیگر بعدش اسمی از سی دی نیاوردی هیچوقت !

فکر نکنم از هیچ دختری هم سی دی شو جدید دیگر خواسته باشی !

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
کیا

[متفکر]