ج ز و ه

 

دفتر - 14:28 - دوشنبه - 5/7/89

 

 

ج ز و ه

 

داشت بهش درس زندگی می داد که گوشهام رو خوب باز کردم بلکه لابلای حرفاش ، چیزی فردای روزگار به دردم خورده باشه ...

بهش گفت پولهاتون رو حیف میل نکنین ! همش لباس و مسافرت و اینا ! یه خونه بخرین ، بعدش هر کار خواستین بکنین !

به خواهر شوهرات رو نده هر روز بیان خونه ت !

بهت که پول میده ازش بپرس واسه خودت داده یا واسه خرجی خونه ! اگه واسه خودت بود که هیچی ، ولی اگه خرجی ات بود ، همیشه یه چیزی واسه پس انداز خودت ازش کنار بذار ..

هیچ وقت به شوهرت نگو چقد پول داری ! نذار خیلی با مامانش پچ پچ کنه و ...

 

اینا رو جزوه برداشتم فعلا ً تا کی کتابش از زیر چاپ اومده باشه بیرون ...

 

 

 

/ 14 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرید پوربزرگ

....,/'.'.'`~,................................__ .../ . . . . . .’’~-,,_..................,-’. . . ’-,~~, ...|. . . . . . . . . . . '~-,..........,’. . /. . . ', . . ’, ....’,. . . . . . . . . . . . . ."’-,....|. . / . . . . . . . .; ......’~. . . . . . . . . . . . . . |../. . /. . . . . . . . ./ ...........'’’’-~-~-~-~--’, . . .///||\\ ;. . . . . . . ./ ...............................’. . ~ . ~ ’-,. . . . . ./ ............................./’. . . O O . .’ ~-,~~’ ..........................;--._. ,-~??~-, ._.-'--, .......................-’. . . . . ’~-,,,-~’ `. . . . .’, ....................../. . . . . . . . . . . . .,_,-. . ./ ......................’,. . . . -,_,-. . | . . ./. . . ,’ ........................’-,. . . . ’’~-~"~~". . ,-’ ............................’~--,,_. ’~~’ _.,-’ ..................................|’’. . . ~,`-,.. , ................................./. . .,. . . ’~-~-.'''-, .............................../. . ,,--’~--,,_,,-. ). .) .............................

عادله

خداروشکر که ما دستمون تو جیب خدمونه و مطمئنم از همین حالا عاشق مادر شوهر و خواهر شوهرم هستم . فقط... چرا گوشیتو جواب نمیدی ؟!!

ماهی تنگ بلور

شوخی چیه بابا؟پاشو بیا میخوام دفاع شخصی یادت بدم,بدو تا نیومدم با کتک نبردمت[نیشخند][مغرور]

فرید پوربزرگ

فکر میکنی اگه نظراتو ببندی ما نمیتونیم نظر بدیم؟؟!!!! [پلک][پلک]

فرید پوربزرگ

البته نظرات ب ر ا د ر م غیر فعال بود. اینجا نوشتم. [چشمک]

فرید پوربزرگ

````````````````````````````````````````````````````` ````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````````````` ``$`$``````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````$``$``$` ``$`$``$``````$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$``````$`$`$`` $`$`$`$``````$$$$$$``````$$$$``````$$$$$$$````$$$$$`` `$$$$$``````$$$$$$$```O`$$$$$``O``$$$$$$$$`$$$$$$$`` `$$$$$$$$``$$$$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$$$$$```$$$``` ````$$````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````$$``` ````$`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$```$````` `````$$$$$$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$$`````` ``````````$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$````````` ```````````$$$`````$$$$$$$$$$$$$$$$`````$$``````````` ````````````$$````````$$$$$$$$$$```````$$```````````` `````````````$$$```````````````````````$````````````` ```````````````$$````$$$$$$$$$$$``````$`````````````` ````````````````$$$`````$$$$$$$$$$$``$``````````````` ```````````````````$$$`````$$$$$$$$$$```````````````` ``````````````````````$$$$$``$$$$$$$$$``````````````` `````````````````````````````$$$$$$

فرید پوربزرگ

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ

فرید پوربزرگ

[نیشخند][نیشخند][نیشخند]