خ ل ا ء


17/4/89 - پنج شنبه - خانه - 22:39


خ ل ا ء


لامپ رو خاموش کرده ام و افتاده ام خبر مرگم توی جا ..

خواب که نه ، ولی ریلکس ریلکس .. ریلکس هم اگه نه ، مثل مرده ها ! هیچی هم نبودم اصلا ً ! بدون هر حسی !

حتی اونقدر انرژی نداشتم به چیزی هم فکر کرده باشم ! چیزی را حتی تحیل کرده باشم !

یه جورایی خلاء محض ! نه حس ، نه فکر !

داشتم لحظه ها رو تجربه می کردم و نفس هام رو می شمردم ..


عید بود ؟

نمی دونم ! شاید مبعث .. شاید نیمه شعبان .. که تعطیل بود و خانه بودم ..

همه چیز قاطی شده توی ذهنم ..


نیومده بودی که صبح باهاشون ..

شب قبلش فکرمی کردم مامانت دوباره میاد خونه مان و رفته بودم تا ساعت 12 خانه ی همسایه مان .. شاید هم اومده بودین ! نمی دونم !

اون روزها دنیا شده بود یه سوء تفاهم بزرگ !

همه فکر می کردن موظفم چشمام رو بسته باشم و هیچی رو ندیده باشم و بزرگواری کرده باشم !

اون هم کی ؟ من !

بد شد برگشتی ! خیلی بد شد ...


اگه یک در میلیارد هم فکر می کردم ممکنه روز تعطیل بیاین سراغم ، همون دیشبش از دفتر یکسره می رفتم کرج اصلا ً !


در زد مادرت .. باور می کنی هنوز هم دیده باشمش ، نمی شناسمش ؟

حافظه ی شنیداری ام غوغاست ...

می دونستی ؟

می دونستی الان هم بهم گفته باشی اون زن که اونقدر قشنگ " گریه " می کرد ، مادرت هست ، الانش هم بهت میگم خودتی ؟

نه !

صدایش به اون صدایی که همیشه تلفن را جواب می داد ، اصلا ً شباهتی نداشت که !


رفتم در را خودم را باز کردم .. نمی شناختمش که !

تازه از خواب بیدار شده بودم .. مامی اینا هم بیدار بودن ولی بابام خواب بود هنوز ..

وقتی به اسم فامیلی صدایم کرد ، دانستم مادر تو باید بوده باشد !

بستم در را !


تو این یکسال کجا بود آخر ؟

برگشتم توی اتاق !

صدایش هنوز زنگ می زند توی گوشم که می گفت نمی دانسته من خانواده هم دارم ..

چی بهش گفته بودی لعنتی ؟


برگشتم توی اتاق ..

سرم رو گرفته بودم توی دستام ...

لعنتی ! لعنتی ! لعنتی ! لعنتی ! لــــعـــــنــــــتـــــی !

مگه می شد نشنید ؟

مگه می شد ؟

مگه شد ؟


بازم داشت در می زد !

کاش کابوس بود مثل پوزخند هات که بالاخره تمام شد !

کاش می شد آن لحظه هم گم بشود در زمان و راحت شده باشم !

دیوونه شده بودم !

بابام در را باز کرده بود .. بیدار شده بود ..

عادل و بابات مونده بودن توی محوطه مان ..


صدای گریه دیوونه ام می کنه !

می دونستی که !

بهت گفته بودم که ننه بابات رو ننداز جلو !

نذارشون جلوی من ..

خودت !

هر حرفی داری خودت بگو ..


عادل و بابات ایستاده بودند توی حیاط .. فرقی هم نمی کرد ها !

سرخیابان هم که ایستاده بودند ، می توانستند صدایم را شنیده باشند !

مامانت دست از سرم بر نمی داشت که !

زده بودم به سیم آخر !

لعنتی چقدر فشار و استرس ؟ جونم داشت می اومد بالا .. قلبم انگار از توی دهنم داشت تاپ و توپ می کرد که تو اون شلوغی ، صداش اینقدر به گوشم نزدیک بود ..

بابا عصبانی شده بود .. تقصیر من بود ! نمی خواستم ! نمی خواستم ! نمی آمدی چرا تا مثل سوسک لهت کرده باشم زیر پا ؟

آخرش زده بودم به سیم آخر تا گفته باشم خودت باید آمده باشی و گفته باشی چه غلطی کرده ای تا من هم آمده باشم رضایت داده باشم !


لباس پوشیدم عاقبت که از خانه بزنم بیرون !

وقتی دید مادرت که اگر مانده باشد ، من خواهم رفت ، عاقبت دلش به حالم سوخت شاید که چادرش را کشید سرش و جمع کرد و رفت ..


و حالا عصر همان روز ، افتاده بودم بی رمق توی جا ..

دیگه انرژی ای نداشتم که ! اشکی هم نبود که ..

لعنت به تو !

باز مامانت زنگ زده بود ...

زنگ تلفن کشیدم از هپروت بیرون  ...

داشتم بعد از اون قصه ی صبح ، که لابد واسه ات تعریف کرده اند عاقبت  ، خلاء رو توی یه غروب تجربه می کردم و ازش لذت می بردم !

خوشحال بودم که دیگه دست و پا نمی زنم !

غرق ِ غرق !

خوشحال بودم که دیگر نمی شد از این بیشتر غرق شده باشم !

بد بخت تر بوده باشم  !

به کجا رسونده بودی که داشتم از غرق شدنم !!!! لذت می بردم !


مامان داشت باهاش حرف می زد .. که بگذارید آرام تر شده باشم ، که الان خواب هستم ، که خودم باید تصمیم بگیرم ، که الان هنوز عصبانی ام ...


کشیدی مرا از آن خلاء اجباری بیرون !

آنقدر که دوباره پر شوم از خشم !

آنقدر که زور بزنم تا ذهنم را متمرکز کرده باشم که چی شده !

که چرا مادر تو باید زنگ زده باشد خانه ی ما ؟ که چرا مادر من باید صحبت کرده باشد با مادر تو ؟ اصلا ً کی بوده ای تو ؟ هیچی تو ذهنم نبود ولی کاری کردی که باز تو بردی !


خلاء جا ماند و من پر شدم از این زندگی نکبتی که ساخته بودیمش !

آنقدر که لشم را بلند کرده باشم تا رفته باشم سر مامی بیچاره داد زده باشم که قطع کرده باشد این تلفن کوفتی را !

آنقدر که عصبانی شده باشم تا دانسته باشد اگر قطع نکرده باشد ، قادرم حتی تلفن را همچی کوبیده باشم توی دیوار که هزار تکه شده باشد !


دیگر بیشترش را یادم نیست !

عصبانی که می شوم ، هیچی یادم نمی ماند که !

حتی یادم نیست اینکه چی شد که عاقبت به خودم آمدم و دیدم دارم با تو حرف می زنم !

شاید به مامی گفته بودم که دوست ندارم با مادرت حرف بزنم !

شاید گفته بودم که هر حرفی باشد ، خودت باید گفته باشی !


و حالا ..

داشتی با من حرف می زدی !

که بهت گفته بودم " جدی " بازی می کنم !

و شوخی برگزارش کردی تو !

تمام تنم می لرزید ...

صدایت دیگر فقط ترس بود و رنج ! داشت همان جوری می شد که می خواستم !

داد می کشیدم توی گوشی !

گور بابای در و همسایه ها واین خانه ی فسقلی کوفتی !

سعی کرده بودی آرامم کرده باشی !

خدایی این قسمتش از همه چیزی خنده دار تر است اگر کسی حسش بوده باشد آن لحظه خندیده باشد !

چه گفتی ؟

آهان !

نرگس خانوم ..

داد زده بودم سرت !

یادته ؟

بهت گفتم که عین این سه چار سال هیچوقت غیر از نام خانوادگی ات ، چیزی صدایت نکرده ام !

داد زده بودم سرت که دیگر به من نگفته باشی " نرگس خانوم " !


ترسیده بودی تو !

داد می کشیدم سرت و چه لذتی داشت !  

هر چی می گفتم ، تایید می کردی !

راستش را می گفتی !

ولی ..

ولی .. داشتی دست و پا می زدی .. قرار شد آن شب تنها آمده باشی خانه مان .. حرف هایت را زده باشی .. ولی .. ولی ..


ولی هنوز گاهی پر می شوم از آن خلاء جاودانی و گاهی از همان خشم !

ولی دیگر از آن عشق اسطوره ای دیگر خبری نمی توانم هیچ کجا سراغ بگیرم !

نیست !

راحت شدم !

رفتم !

رفتی !

رفت !
/ 6 نظر / 3 بازدید
کیا

این قیافه ی من است ها ؟‌!!!! نقاشی ام افتضاحه اما یکی از تو بکشم در حال آش رشته خوردن که خودت کفت ببرد !! این منم کشیدی ؟ من این شکلی ام ؟ پسر به این رعنایی ! این شکلی می کشی ؟ هان ؟ می رسیم به هم !!!!!!!!!!! [منتظر]

کیا

[نیشخند] خدایی تا باز شود مردم از خنده !! هنوز هم نگاهش می کنم ... باید سیوش کنم بزارم دسک تاپ لپ تاپم .. [نیشخند] می خوای چیکارش کرده باشی / که بگذارم توی وبم ؟ جریان پشه ست ؟ حداقل روی کاغذ نقاشی می کشیدی !!! حالم یک مقداری بد بود . اما الان بهترم . از بس خندیدم سرش .. [زبان]

کیا

باز که تو فرو رفتی آنجا ها که نباید بروی !! می دونی این جور وقتها می مونم که چی بگم ، اصلا حرفی نمی آید که بگویم . فکرم هنگ می کند . خودم بدتر فرو می روم داخل جایی که نباید بروم ! بی خیال .. رفت . تو هم برو . .. لعنتی ها نشسته اند سر زندگی شان و عین خیال سگشان هم نیست که .. بی خیال .. بی خیال .........

کیا

[گل]

فرید پوربزرگ

خیلی نامردی نارسیس. دیگه آدرس عوض میکنی به ما نمیگی؟؟ ازت انتظار نداشتم!

نارسیس

فرید تو از کجا من رو پیدا کردی دیگه؟ [متفکر] اینجا هم موقتیه .. شاید برم گوگل بلاگ .. همه دارن از پرشین مهاجرت می کنن ...[نگران]